Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Europejska Wspólnota Gospodarcza

EWG; Międzynarodowa organizacja o charakterze gospodarczym, założona w marcu 1957 r. przez Belgię, Francję, RFN, Holandię, Luksemburg i Włochy w skutek podpisanie traktatów rzymskich. Po traktacie z Maastricht utworzyła jedną z trzech składowych Wspólnot Europejskich, tzw. pierwszy filar. Dzięki funkcjonowaniu EWG nastąpiło zrealizowanie wielkiego celu politycznego w jednoczącej się Europie jakim było otwarcie rynków i zniesienie ceł. Obecnie pierwotne instytucje EWG, takie jak Rada Ministrów czy Komisja Europejska, są wspólnymi instytucjami Unii Europejskiej.