Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Dziennik Ustaw

Organ promulgacyjny, w którym ogłaszane są w Polsce akty prawne najwyższego rzędu: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia, a także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ogłoszenie prawa jest koniecznym wymogiem jego obowiązywania, legalności. Nie można bowiem wymagać od jednostek przestrzegania prawa które nie zostało podane do jej wiadomości. Stąd też każdy akt prawny musi być w przeznaczonej dla niego formie promulgowany.