Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Dualizm egzekutywy

Rozwiązanie ustrojowe, w którym władza wykonawcza została podzielona pomiędzy głowę państwa (prezydenta lub monarchę) oraz rząd. W różnych systemach politycznych w których istnieje dualizm egzekutywy mogą występować bardzo odmienne kompetencje każdej z dwóch składowych egzekutywy – dla przykładu może występować silna władza prezydenta (z czym mamy do czynienia w systemie francuskim i rosyjskim), ale również jego rola może być niemal zupełnie ograniczona do funkcji reprezentacyjnych (jak w Niemczech czy Włoszech). W Polsce dualizm egzekutywy przyjął dość mało konsekwentne rozwiązanie, rozdzielające najważniejsze kompetencje wykonawcze pomiędzy Radę Ministrów oraz Prezydenta. Główny problem z kształtem polskiego ustroju jest taki, iż Prezydent RP posiadając bardzo silną legitymizację pochodzącą z wyborów powszechnych i bezpośrednich, posiada dość ograniczony zespół kompetencji wykonawczych. Faktem jednak jest to, iż wydawanie rozporządzeń oraz posiadane prerogatywy (choćby prawo wetowania ustaw) dają mu w konkretnych sytuacjach znaczący oręż polityczny.