Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Demokracja liberalna

Pojęcie na pierwszy rzut oka wydające się swoistym oksymoronem. Czyż można połączyć w jedną doktrynę dwa różne, czy wręcz przeciwne sobie porządki? Jak pisał w swojej książce Demokracja i liberalizm Norberto Bobbio „Wolność i równość, w swych najszerszych znaczeniach, aktualnych wtedy, gdy rozszerzymy zakres prawa do wolności i prawa do równości na sferę ekonomiczną – jak to się dzieje odpowiednio w doktrynie liberalizmu i egalitaryzmu – są wartościami przeciwstawnymi: nie można bowiem urzeczywistnić jednej bez znacznego ograniczenia drugiej. Społeczeństwo liberalno-libertariańskie jest w sposób nieunikniony przeniknięte nierównością, społeczeństwo egalitarne musi zaś być nieliberalne. Korzenie libertarianizmu i egalitaryzmu wyrastają z głęboko różnych koncepcji człowieka i społeczeństwa: ta bliska liberałom jest indywidualistyczna, pluralistyczna i aprobująca konflikt, egalitarystyczna natomiast – całościująca, harmonizująca i monistyczna”. Czym zatem jest doktryna łącząca w sobie wodę z ogniem, biel z czernią, wolność z równością?

Podstawowym założeniem demokracji jest polityczny wybór – jednostki biorą udział w publicznej debacie, w której dokonuje się wyboru politycznych reprezentantów społeczeństwa. Skutkiem tego są rządy większości, gdzie mniejszość musi się podporządkować prawu stanowionemu przez większość. Liberalizm zaś to wolność jednostki, jej nieskrępowane prawo do rozwoju, życia na swój własny sposób. W liberalnej demokracji te dwie idee spotykają się w maksymie równość w wolności. I wydaje się, iż nie tylko jest to jedyna forma równości zgodna z liberalną ideą wolności, ale także jej całkowicie podstawowy wymóg. Jeśli bowiem Ty masz tyle samo wolności co ja, wtedy taka maksyma chroni moją wolność przed niebezpieczeństwem twoich nadużyć wolności. Demokracja liberalna to zatem rządy większości przy poszanowaniu (i prawnym zagwarantowaniu) praw mniejszości.