Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Delimitacja

Pojęcie wywodzące się od łacińskiego słowa delimitatio oznaczającego rozgraniczenie. Stosowane w prawie międzynarodowym oznacza czynności mające na celu ustalenie szczegółowego przebiegu granicy między dwoma państwami i naniesienie jej na mapę. Czynność tą realizują zazwyczaj powołana przez strony sporu specjalna komisja delimitacyjna, często będąca tworem powstałym w wyniku wcześniej zawartego układu pokojowego (traktatu pokojowego). Stąd też delimitacja stanowi niemal nieodłączny element takich wydarzeń jak wojna i zawierane po ich zakończeniu postanowienia pokojowe. Przykładem delimitacji były działania podejmowane w trakcie zawierania pokoju wersalskiego, wyznaczające granice takich państw jak Polska, Czechosłowacja czy Austria. Skutkiem zaś delimitacji jest dokonanie fizycznego rozgraniczenia, które należy dokonać w terenie. Często delimitacja nie licząc się z opiniami samych mieszkańców danych terenów prowadzi do napięć, a nawet zbrojnych wystąpień – o czym świadczą choćby powstania śląskie czy powstanie wielkopolskie w okresie formowania się granic II Rzeczpospolitej.