Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Delikt

W świetle definicji słownikowej delikt to tyle co delikt przewinienie, wykroczenie, naruszenie prawa, czyn prawnie niedozwolony. Nieco zawężając rozpatrywane zagadnienie można powiedzieć zatem, iż pojęciem deliktu określa się każdy czyn niezgodny z przepisami prawa.

W zależności jednak od gałęzi prawa, charakter deliktu będzie odmienny. W świetle prawa cywilnego delikt może być wynikiem działania zawinionego bądź niezawinionego, prowadzącego do wyrządzenia osobie fizycznej bądź osobie prawnej szkody majątkowej bądź niemajątkowej. Może także nastąpić na skutek działania innego niż ludzkie – przykładem może być pogryzienie przez psa czyjejś rzeczy. Właściciel jednak będąc odpowiedzialnym za psa ponosi konsekwencję jego działania. Z analogii dla tego przykładu można wysnuć wniosek, iż przyczyną deliktu może być wszystko, jeśli istnieje jakiekolwiek powiązanie między jakąś osobą, a przyczyną powodującą szkodę.

W przypadku prawa karnego deliktem jest każdy czyn mający znamiona czynu bezprawnego. A zatem każde postępowanie opisane w kodeksie karnym jako niedopuszczalne (na skutek normy zakazu bądź nakazu). Ma znamię wykroczenia bądź przestępstwa. W przypadku prawa konstytucyjnego delikt oznacza naruszenie przepisów Konstytucji lub ustawy, bez przekroczenia przepisów kwalifikującego go jako przestępstwa. Powstaje poprzez działania umyślnego bądź nieumyślnego, naruszającego Konstytucję lub ustawę, w związku z zajmowanym stanowiskiem. Skutkiem tego odpowiedzialność za delikt konstytucyjny obejmuje niewielką grupę najważniejszych urzędników w państwie, o których jest mowa w artykule w art. 198 Konstytucji. A zatem Prezydent, członkowie Rady Ministrów, Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych oraz, w ograniczonym zakresie, posłowie i senatorowie. Kwestię deliktu konstytucyjnego rozstrzyga wyłącznie Trybunał Stanu. Deliktem konstytucyjnym nie może być czyn przestępczy, nawet jeśli narusza Konstytucję.