Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Dekolonizacja

Pod tym pojęciem rozumiemy procesy, na skutek których doszło do likwidacji zależności kolonialnej ogromnej części świata głównie spod panowania Francji i Wielkiej Brytanii, ale także Portugalii, Belgii i Hiszpanii. Proces ten rozpoczął się wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, jednak jego kluczowy moment przypadł na rok 1960, kiedy uwolniło się spod panowania kolonialnego kilkadziesiąt państw afrykańskich.

Procesy dekolonizacyjne można podzielić na kilka faz. Pierwsza z nich dotyczyła głównie azjatyckich posiadłości należących do Wielkiej Brytanii. I tak w latach 1946 – 1958 niepodległość uzyskały: Filipiny, Indie, Indonezja, Izrael, Jordania, Birma, Pakistan, Sri Lanka. Kolejną fazą był przełom lat 50-ych i 60-ych, w których niepodległość uzyskiwały głównie państwa afrykańskie – w sumie aż 49. Lata 70-te to rozpad kolonializmu portugalskiego.

Dekolonizacja w ogromnym stopnie wpłynęła na kształt mapy politycznej świata oraz tworzeniem się nowych układów sił i wzajemnych powiązań o charakterze politycznym, militarnym i gospodarczym. Słabość struktur i brak elit w nowo powstających państwach spowodowały, iż dochodziło w nich nieustannie do napięć i konfliktów o charakterze etnicznym i religijnym (głównie Afryka). Poza tym nowo powstające państwa wykształciły w sobie niedemokratyczne reżimy, o często bardziej brutalnych metodach sprawowania władzy. Brak było także zdrowego zarządzania, które mogłoby stać się podwaliną rozwoju gospodarczego.

Procesy dekolonizacji stanowiły także możliwość do kształtowania nowych stref wpływów – co szczególnie było silnym elementem zabiegów ze strony rywalizujących ze sobą supermocarstw – Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych.