Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Czystki etniczne

Jest to pojęcie odnoszące się do zorganizowanych działań jakiegoś państwa, organizacji bądź grupy ludzi posiadających władzę polityczną, skierowanych przeciwko członkom określonej społeczności etnicznej lub narodowościowej i mających na celu ich fizyczną eliminację. Przy uszczegóławianiu pojęcia czystek etnicznych należy podkreślić, iż kluczowe znaczenie ma skala dokonywanych czynów. Realizowane w czasie II wojny światowej przez gestapo łapanki i rozstrzelania Polaków miały charakter zbrodni wojennych czy też zbrodni ludobójstwa, gdyż dokonywane były wobec bezbronnej ludności cywilnej, nie miały jednak znamion czystek etnicznych. Czystka etniczna jest bowiem pojęciem szerszym, odnoszącym się do zamierzonych i zaplanowanych działań nakierowanych na eliminację wszystkich członków danej społeczności. Stąd też dokonany w 1915 roku przez Turków mord na Ormianach czy zgotowany Żydom holocaust jest radykalnym przykładem czystki etnicznej. Podobnie rzezie na Wołyniu dokonane na Polakach przez UPA bądź też przez Serbów na bośniackich muzułmanach w czasie wojen na Bałkanach w latach 90-ych XX wieku. W przypadku czystek etnicznych kluczowym aspektem wykonania całej operacji (fizycznej likwidacji) jest wyłącznie wątek przynależności narodowej lub religijnej – inne powody są albo pomijane, albo na tyle nieistotne, iż nie bierze się ich pod uwagę.