Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Cywilizacja

Jest to pojęcie, które w użyciu potocznym mylnie bywa uznawane za synonim pojęcia kultury. Jednak w przeciwieństwie do niego nie jest aż tak pojemne, odnosząc się przede wszystkim do dorobku materialnego, czy wręcz technicznego. Mówiąc zatem o cywilizacji podkreślać należy zagadnienia o charakterze naukowo – technicznym, mniej zaś symbolicznym i normatywnym. Cywilizacja to poziom, w jakim dana społeczność uniezależniła się od wpływu środowiska naturalnego – jego zmian, występujących w nim warunków klimatycznych, źródeł surowców itp.

Bywa jednak i tak, iż pojęcie cywilizacji używane jest w szerszym znaczeniu i wtedy jest bliższe pojęciu kultury. Mówiąc np. o cywilizacji Zachodu, mamy na myśli nie tylko poziom techniczny zamieszkujących go społeczeństw, ale także pewną historycznie ukształtowaną wspólnotę kulturową, której treścią dziedzictwa cywilizacyjnego jest całość spuścizny Greków i Rzymian, chrześcijaństwo (christianitas), a także wszelkie zmiany przypadające na okres nowożytności i współczesności. Będą zatem zaliczać się tutaj także określone wzorce wartości dotyczące człowieka i takich kwestii jak godność, wolność, własność, równość czy sprawiedliwość. W tym sensie mówiąc o Europie należy ją rozumieć całościowo jako cywilizację. Podzieloną granicami i zamieszkałą przez różne grupy narodowościowe i etniczne, jednak mające pewien wspólny pień. Stąd też do tego samego kręgu cywilizacyjnego należeć będą choćby te wszystkie kraje będące w przeszłości częścią dominium brytyjskiego, gdzie ujawniła się dominacja społeczności białej (Australia, Nowa Zelandia czy Stany Zjednoczone ale już nie Indie). Na zjawisko cywilizacji w takim ujęciu składać się będzie także panujący system społeczno – polityczny, jakość i charakter instytucji społecznych czy wreszcie dorobek architektury i organizacja życia w miastach.