Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Centralizacja władzy

Pojęcie odnoszące się do sytuacji, w której władza polityczna i biurokratyczna skupiona jest w rękach urzędników szczebla centralnego. Tak więc to „centrala” podejmuje najważniejsze decyzje, zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym czy lokalnym, zarówno pod kątem planowania i strategii, jak i szczegółowej realizacji wdrażanego projektu. Istnieją oczywiście rozmaite lokalne urzędy i agendy rządowe, jednak nie posiadają one samodzielności kompetencyjnej – ich kompetencje stanowią jedynie część kompetencji organów stojących ponad nimi. Innymi słowy: w przypadku centralizacji nie istnieje rozproszenie uprawnień i struktura administracyjna chroniona w swojej niezawisłości przez organy sądowe. Nie istnieją odrębne kompetencje, ani chronioną prawem odrębna osobowość prawna. Organy niższego rzędu stanowią zaledwie przedłużenie organów centralnych i podlegają im nie tylko w zakresie legalności (zgodności podejmowanych działań z obowiązującym prawem), ale także w zakresie treści realizowanych zadań.