Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Budżet unijny

Podobnie jak w przypadku budżetu krajowego, budżet unijny to zestawienie dochodów i wydatków Unii Europejskiej przygotowane przez Komisję Europejską i akceptowane przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Wpływy do budżetu unijnego pochodzą z trzech źródeł. Pierwszym z nich (1) są środki, które określa się mianem zasobów własnych – pochodzą głównie z opłat celnych pobieranych od towarów sprowadzanych z krajów nienależących do UE. Stanowią w skali całego budżetu około 15 proc. całkowitego dochodu. Drugim źródłem dochodu (2) są środki pozyskiwane z podatku VAT pobieranego przez kraje członkowskie i odprowadzające do budżetu Unii jednakową stawkę procentową. Z tego źródła budżet pozyskuje także około 15 proc. Największym źródłem dochodu (3) są jednak wpłaty, jakie do budżetu unijnego dokonują poszczególne państwa członkowskie. Są one uzależnione od wysokości dochodu narodowego brutto i wynoszą dla każdego państwa 0,73 proc. tego dochodu. Ta pozycja w dochodach stanowi około 69 proc. Zostaje zatem 1 proc., na który składają się takie pozycje jak: podatki od wynagrodzeń pracowników unijnych, składki od państw nie będących członkami Unii na realizację niektórych programów oraz kary finansowe nakładane na państwa i firmy za łamanie prawa unijnego.

Można zatem pokusić się o stwierdzenie, iż środki wpływające do budżetu od poszczególnych państw są proporcjonalne do ich zamożności. Stąd też widać wyraźnie, iż Unia jest organizacją o charakterze solidarnościowym – bogatsi ponoszą większą część obciążeń, które z kolei idą na wyrównywanie rozbieżności rozwojowych poprzez funkcjonowanie tzw. funduszy strukturalnych i różnego rodzaju dotacji.