Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Beneficjent netto

Pojęcie odnoszące się do kraju członkowskiego Unii Europejskiej, który z budżetu unijnego otrzymuje więcej środków, niż do niego wpłaca. Do największych beneficjentów netto na przestrzeni kilku dekad funkcjonowania Unii zaliczyć należy Irlandię, Hiszpanię, Portugalię, Grecję oraz Polskę. Zjawisko jest efektem tego, iż Unia Europejska posiada swój budżet, który składa się z wpłacanych przez poszczególne państwa kwot (składek). Następnie budżet ten jest rozdzielany na rozmaite programy unijne (dla rolnictwa, dla ochrony środowiska itp.), zgodnie z realizowana przez Unię polityką. Pieniądze przyznawane są zaś w oparciu o klucz, jakim jest wyrównywanie poziomu życia i rozwoju państw Unii. W latach 70-ych, kiedy do struktur unijnych przystąpiła Irlandia, stała się największym beneficjantem, gdyż była krajem ze słabo rozwiniętą gospodarką i silnie rozwiniętym rolnictwem – duża część budżetu została więc skierowana na nią. W kolejnych latach sytuacja ta powtórzyła się w odniesieniu do Portugalii, Hiszpanii i Grecji (która wykorzystała fundusze unijne najsłabiej). Po dołączeniu w roku 2004 dziesięciu państw Europy Środkowej do grona wcześniejszej „piętnastki”, największym beneficjentem stała się Polska – głównie z racji wielkości, gdyż poziom gospodarczy poszczególnych krajów regionu był do siebie zbliżony.