Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Aspekt materialny prawa

Jest to treść systemu prawnego odnosząca się bezpośrednio do stawianego przez niego celu, jakim jest stworzenie porządku społecznego. Aspekt materialny to zatem zespół norm wyznaczających obszar akceptowanego przez dane państwo zachowania. Normy te mają trojaki charakter: mogą być normami typu zakazowego, nakazowego oraz dozwalającego. Całość ich wzajemnych powiązań wyznacza obszar wolności jednostek, w którym mogą one swobodnie realizować swoje potrzeby i plany. Byleby nie wchodzić w konflikt z żadną ze sformułowanych przez państwo norm. Innymi słowy: w przypadku prawa karnego, aspektem materialnym będą te wszystkie jego treści, które (1) wskazują na zachowanie niedopuszczalne, (2) określają zachowanie nakazane oraz (3) ustalają dopuszczalne sposoby postępowania. Oczywiście prawo nie określa wszystkich możliwych zachowań człowieka – to bowiem prowadziłoby do nadmiernej kodyfikacji. W przypadkach nie określonych w prawie działa się zgodnie z zasadą, iż „co nie jest zabronione, jest dozwolone, a co nie jest nakazane, nie jest konieczne”.