Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Aspekt formalny prawa

Jest to treść systemu prawnego odnosząca się do sposobów realizacji zakładanych przez niego celów. Aspekt formalny zatem to zespół reguł, które przesądzają o określonych mechanizmach w obrębie prawa, bez dokonywania jakichkolwiek rozstrzygnięć w zakresie jego treści (co jest domeną aspektu materialnego prawa). Najbardziej wymownym przykładem aspektu formalnego jest prawo procesowe. Jest to zbiór norm prawnych, które regulują postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej, umożliwiając w ten sposób urzeczywistnienie norm prawa materialnego i pozwalając na ich egzekucję. Dzieje się to m.in. poprzez określanie zakresu kompetencji organów, do których należy wykonawstwo prawa, a także poprzez wyznaczenie konkretnych rozwiązań w zakresie sposobów wszczynania postępowania, składania pism procesowych czy wniosków stron procesu, składania dowodów, a także korzystania ze środków odwoławczych oraz innych instytucji procesowych.

Trzy najważniejsze gałęzie prawa – to znaczy prawo karne, administracyjne i cywilne – posiadają w obrębie polskiego systemu prawodawczego swój własny zespół przepisów formalnych. Są to reguły postępowania organów państwowych w każdej z tych gałęzi prawa, tryby i formy dokonywania czynności procesowych oraz kompetencje organów procesowych, stron oraz pozostałych uczestników postępowania. Prawo formalne dla każdej z tych gałęzi prawa ujęte jest w osobnym kodeksie zwanym kodeksem postępowania (kodeks postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego).