Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Apelacja

Jest to zwyczajny środek odwoławczy od decyzji sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji; polega na możliwości zwrócenia się do sądu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której został ogłoszony wyrok. Zasady wywodzące się jeszcze z prawa rzymskiego uznawały, iż w każdej sprawie istnieje możliwość pomyłki – zarówno w procesie gromadzenia materiału dowodowego, jak i jego analizy i końcowych wniosków. Stąd też człowiek musi posiadać prawo do odwołania, aby zwiększyć prawdopodobieństwo właściwej oceny. Skutkiem tego przekonania jest realizowane w krajach aspirujących do miana praworządnych rozwiązanie, w ramach którego każda ze stron ma określoną ilość czasu na odwołanie (najczęściej jest to 14 dni); przed upływem tego okresu wyrok nie jest prawomocny. W przypadku, gdy ogłoszony wyrok nie znajduje akceptacji u którejś ze stron postępowania, jeśli zwróci się ona do sądu z odpowiednim wnioskiem (spełniając wymóg formalny czasu i formy w jakiej ten wniosek złożono), dochodzi do ponownego przeprowadzenia postępowania.

Apelacja przysługuje każdemu człowiekowi, co stanowi jeden z fundamentów praworządności. W Polsce w przypadku kiedy pierwszą instancją jest sąd rejonowy, apelacja przysługuje do sądu okręgowego. Jeśli jednak pierwszą instancją był sąd okręgowy (np. w sprawach za zabójstwo), wtedy apelacja przysługuje do sądu apelacyjnego.