Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Aparat przymusu

Jest to zespół wyspecjalizowanych organów państwowych, służących do zagwarantowania wykonalności przepisów prawa dzięki posiadanemu uprawnieniu do używania przemocy. Cechą każdego państwa jest jego przymusowość, a zatem to, iż tworzone przez nie prawo ma charakter nakazu. Niemożliwa jest zatem sytuacja, w której obywatel sam wskazuje które z przepisów prawa mu odpowiadają, a które nie. W chwili gdy przebywa na obszarze objętym jurysdykcją tego a nie innego państwa, musi się podporządkować. Jeśli bowiem tego nie uczyni, będzie do tego przymuszony (np. zapłacenie podatku, jeżdżenie z określoną poprzez znaki prędkością). Rzecz jasna aparat przymusu nie może używać siły w sposób dowolny, a jedynie taki, który dopuszcza prawo – mówi już o tym sama Konstytucja RP w art. 7, który brzmi: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. A zatem jeśli jakiś funkcjonariusz realizujący swoje zadanie w ramach działalności aparatu przymusu przekroczy prawo, będzie sądzony za jego naruszenie. Widać więc wyraźnie, iż w państwie praworządnym możemy mówić o dwóch rodzajach używania przemocy: legalnej (w granicach prawa) oraz nielegalnej (poza granicami prawa). Przykładami organów wchodzących w skład aparatu przymusu są m.in. policja, straż miejska czy żandarmeria wojskowa.