Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Amnestia

Jest to jednorazowy przypadek darowania lub złagodzenia kar orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu. Ma charakter zbiorowy, co odróżnia ją od ułaskawienia – aktu, który zawsze odnosi się do konkretnego przypadku wymienionej z imienia i nazwiska osoby fizycznej. Przypadkami, w których najczęściej dochodzi do amnestii są przepełnienia aresztów śledczych i jednostek penitencjarnych – dotyczą wtedy spraw o małym ciężarze gatunkowym. Innymi okolicznościami przyczyniającymi się do realizacji działań amnestyjnych są np. święta państwowe, objęcie władzy przez następcę tronu bądź urodziny władcy (co ma świadczyć o jego wspaniałomyślności). Takie gesty dotyczą najczęściej osób więzionych za przestępstwa o charakterze politycznym bez użycia przemocy – co ma być formą propagandowej zagrywki w okresie napięć wewnętrznych lub wobec społeczności międzynarodowej. Amnestie polityczne najczęściej mają miejsce w systemach autorytarnych i dyktaturach. W totalitaryzmach dochodzi do tego zjawiska rzadko i to w wyjątkowych okolicznościach (amnestia polskich więźniów z łagrów Związku Radzieckiego po porozumieniu Sikorski-Majski – tworzenie polskich oddziałów zbrojnych po ataku Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 r.).