Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Alterglobalizm

Zjawisko o charakterze ruchu społecznego, mogące być używane w dwóch znaczeniach: pierwszym jako przekształcona forma antyglobalizmu (słabszy wydźwięk z racji zmiany przedrostka anty- na alter, co ma pokazywać alternatywność nie tyle dla samej globalizacji, ile dla jej obecnego kierunku); drugim jako zupełnie osobne zjawisko nie będące przekształconą forma antyglobalizmu. Jego podstawową treścią jest akceptacja dla procesów globalizacyjnych (uznając ją za zjawisko nieuchronne), przy radykalnej krytyce ich dotychczasowego kształtu.

Ruch alterglobalistyczny powstał jako zdecydowana krytyka neoliberalnego modelu gospodarki, który zaczął stał się dominującym modelem od lat 80-ych XX wieku. Wtedy to w dwóch najważniejszych krajach Zachodu – Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – u steru rządów stanęły dwie charyzmatyczne osoby, wyznające w swoich programach idee neoliberalne: Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Na okres ich rządów przypadł czas, który w publicystyce lewicowej określa się mianem „rewolucji konserwatywnej”, a który zakładał jak najdalej posuniętą likwidację zaangażowania państwa w gospodarkę, poddaną maksymalnej deregulacji i prywatyzacji. Skutkiem takiego rozwiązania, czyli wycofania się państwa w cień, wedle alterglobalistów gospodarka światowa została zdominowana przez wielkie międzynarodowe korporacje, których działania nakierowane są jedynie na zysk. Co w efekcie wyrządzać ma bardzo znaczące szkody w zakresie ekologii, podziału światowego bogactwa i pozycji zwykłych jednostek w stosunkach pracy.

Idea alterglobalistami są przedstawiciele bardzo różnych środowisk: obrońcy praw konsumenckich, ekolodzy, osoby zaangażowane w działalność na rzecz praw człowieka, działacze związków zawodowych czy feministki. Cechą charakterystyczną ruchu jest to, iż nie posiada on zinstytucjonalizowanych struktur, a głównym motywem działania jest organizowanie głośnych społecznie kampanii oprotestowujących największe światowe szczyty gospodarcze: WTO, Banku Światowego czy grupy G8.

Mimo zróżnicowania ruchu, wskazać można kilka kluczowych postulatów, tożsamych dla wszystkich jego odłamów: (1) zwiększenie roli państw w gospodarkach; (2) zwiększenie demokratycznej kontroli nad decyzjami gospodarczymi, które regulowane są globalnymi mechanizmami ekonomii; (3) zwiększenie kontroli nad międzynarodowymi korporacjami i zmniejszenie ich roli na światową politykę; (4) postawienie wysokich standardów ekologicznych w tych sektorach gospodarki, które mają wpływ na zmiany klimatu i zmiany jakości środowiska naturalnego; (5) demonopolizacja gospodarki przez zmniejszenie wpływu najsilniejszych korporacji; (6) wzrost udziału państwa w działaniach socjalnych i zmniejszanie poziomu rozwarstwienia społeczeństw; (7) wprowadzenie podatku od obrotu kapitałem – miałoby to na celu zapobiegać spekulacjom walutowym i zdobywać fundusze na cele społeczne; (8) likwidacja zadłużenia krajów Trzeciego Świata; (9) wprowadzenie globalnych standardów pracy i nakładanie wysokich kar za ich łamanie; (10) nadzór nad wymianą handlową i systemem pracy (praca dzieci, warunki wynagradzania w krajach Trzeciego Świata i Chinach, kontrola ekologiczna).