Akt normatywny

Inaczej akt prawodawczy. Jest to akt prawny wydawany przez organy państwowe, posiadające do tego odpowiednie kompetencje, ustanawiający dla wskazanych w nim adresatów określone skutki prawne. Jest źródłem obowiązującego w danym państwie prawa.

W Polsce mamy do czynienia z pięcioma powszechnie obowiązującymi aktami normatywnymi, czyli źródłami prawa: z Konstytucją, ustawami, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, rozporządzeniami oraz aktami prawa miejscowego. Istnieją także akty normatywne nie mające charakteru powszechnego – są to uchwały (akty prawne ciał kolegialnych) oraz zarządzenia (akty prawne o charakterze wewnętrznym – np. dla pracowników danego ministerstwa), a także wszelkiego rodzaju statuty czy regulaminy.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych