Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Akt konstytutywny

Jest to akt prawny, którego wydanie pociąga za sobą określone skutki prawne w postaci powstania, zmiany bądź zaniku stosunków prawnych. Fakt ten może mieć charakter zależności, powinności, zakazu, likwidacji bądź też kreacji jakiejś instytucji czy jakiegoś stanu prawnego. Przykładem aktu konstytutywnego tworzącego nowy stosunek prawny jest przyznanie renty – w efekcie tego danej osobie w określonym terminie Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zobowiązany wypłacać świadczenia pieniężne. Aktem konstytutywnym zmieniającym istniejące stosunki prawne jest decyzja kolegium odwoławczego, które cofa postanowienia organu administracyjnego, od których adresat decyzji się odwołał. Aktem administracyjnym powodującym zanik stosunku prawnego jest likwidacja jakiegoś stanowiska w administracji publicznej i redukcja etatów.