Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Akt administracyjny

Jest to oświadczenie woli organu administracji publicznej będące źródłem prawa, wydawane jako forma rozstrzygnięcia określonej kwestii. Akt administracyjny ma charakter konkretny, to znaczy, iż jego adresatem jest konkretna osoba (fizyczna bądź prawna) starająca się o jakieś określone rozstrzygnięcie (np. wydanie pozwolenia na budowę lub licencji na sprzedaż alkoholu). Inną cechą aktu administracyjnego jest jego władczy charakter, to znaczy, iż decyzja organu administracyjnego ma dla adresata charakter obligatoryjny. Akt administracyjny reguluje zatem pewien zakres praw i obowiązków danego podmiotu prawnego – adresata, co jest cechą odróżniającą go od rozwiązań stosowanych w prawie cywilnym, w którym strony stosunku prawnego występują względem siebie na zasadach równorzędności i dobrowolności. Od decyzji organu administracyjnego można się rzecz jasna odwołać, jednak w przypadku odrzucenia odwołania adresat jest obowiązany do wypełnienia postanowienia (np. wyburzenia części budynku wybudowanego z obejściem obowiązujących przepisów).

Aby określony akt administracyjny mógł nabyć mocy prawnej musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze musi zostać wydany na podstawie określonych przepisów prawa. Po drugie musi tego dokonać organ, do którego należy kompetencja wydania takiego aktu. I wreszcie po trzecie wydający organ musi dokonać tego w określonym trybie. Jeśli takie warunki zostaną spełnione (co najczęściej dokonuje się w postaci określonej decyzji administracyjnej), istniejące do tej pory normy prawa administracyjnego o charakterze abstrakcyjnym i generalnym urzeczywistniają się w formie normy konkretnej i indywidualnej. Oznacza to, iż konkretnemu adresatowi wskazują rozwiązanie, któremu przypisane są określone cechy i konsekwencje.

Jeśli chodzi o podział aktów administracyjnych możemy podzielić je ze względu na trzy główne kryteria. Po pierwsze ze względu na kryterium adresata – możemy podzielić akty administracyjne na wewnętrzne (adresatem jest organ niższego rzędu, dla którego został np. ustanowiony nowy regulamin) oraz zewnętrzne (adresatem jest np. jakaś osoba fizyczna wobec której została wydana decyzja o przyznaniu renty). Po drugie ze względu na kryterium wnioskodawcy. Dzielimy wtedy akty administracyjne na wydawane z urzędu (np. powołanie na komisję wojskową) oraz na wniosek (wydanie pozwolenia na budowę). I wreszcie ze względu na kryterium skutku dzielimy akty administracyjne na konstytutywne, tworzące nowe fakty prawne (np. mianowanie pracownika) oraz deklaratywne, nie stwarzające nowych faktów prawnych (np. wydanie aktu urodzenia, który jedynie potwierdza urodzenie osoby).