Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Agrément

Pojęcie to oznacza w prawie dyplomatycznym wstępną (często mającą charakter poufny) akceptację, wyrażoną przez państwo przyjmujące dla osoby będącej kandydatem na szefa misji dyplomatycznej. Poufny charakter całej procedury wynika z chronienia prestiżu kandydatów w przypadku, gdyby udzielono im odpowiedzi odmownej (co może wynikać bardzo różnych przyczyn, np. krytycznego stosunku kandydata do jakiegoś elementu polityki państwa przyjmującego). Procedurę agrément stosuje się wobec ambasadorów i posłów, pomijając ją wobec chargé d’affaires. Sama procedura stanowi wymóg konieczny procedury akredytacyjnej, która kończy się w chwili przyjęcia listów uwierzytelniających przez głowę państwa przyjmującego.