Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Administracja publiczna

Pojęcie to tłumaczone być może na dwa sposoby. W pierwszym oznacza wszelką działalność organów państwa polegającą na realizacji zadań niezbędnych do jego sprawnego funkcjonowania. Należeć tu będą zatem zarówno działania, które dotyczą kwestii wewnętrznych, takich jak ochrona zdrowia, porządek publiczny czy prawodawstwo, ale także tych związanych z realizacją zadań na arenie międzynarodowej. Istnieje jednak również drugie rozumienie tego terminu, które oznacza zespół wyspecjalizowanych organów państwa pełniących wszystkie te funkcje – zarówno wewnętrzne i zewnętrzne. Wydaje się jednak, iż najwłaściwszym rozwiązaniem powinno być stosowanie szerokiego, pełnego rozumienia tego pojęcia, które włącza pierwsze i drugie znaczenie. Oznaczać będzie wtedy określone organy państwa pełniące określoną funkcję. W realnym świecie nie da się przecież oddzielić obu tych znaczeń od siebie.

Niezmiernie kluczową sprawą w kwestii charakterystyki administracji  publicznej jest wyróżnienie jej dwóch ramion: administracji państwowej (rządowej) oraz administracji samorządowej. Ta pierwsza pełni funkcje władcze z poziomu państwa jako całości, a jej elementy na niższych szczeblach administracji mają charakter przedstawicielstwa (np. wojewodowie w województwach działają w imieniu i reprezentują premiera) – działają jako forma delegowania uprawnień, mając mandat nadany przez zwierzchnika. Ta druga realizuje swoje funkcje w ramach obszarów wydzielonych w ramach państwa jako jednostki samorządowe – gminy, powiaty i województwa. Ne stanowią one części administracji rządowej, ale działają z zupełnie osobnego mandatu, jakimi są wybory samorządowe.

Jeśli chodzi o szczegółowy podział istniejący w ramach administracji publicznej, to wygląda on następująco. W przypadku ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (rządowej) wyróżniamy trzy rodzaje jej organów: (1) naczelne (Prezydent, Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, ministrowie) (2) centralne, które podlegają bezpośrednio Sejmowi, Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów bądź poszczególnym ministrom (m.in. Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Pracy, Szef Agencji Wywiadu, Prezes ZUS) oraz (3) terenowe gdzie kluczowe funkcje pełni wojewoda podlegający bezpośrednio premierowi, a także organy podległe organom centralnym (np. urzędy skarbowe i celne). W przypadku ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ wyróżniamy kilka typów organów rozplanowanych na jego trzech stopniach – gminnym (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast), powiatowym (zarządy oraz starostowie) oraz wojewódzkim (zarządy oraz marszałkowie województwa).