Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Adaptacja

Jest to proces polegający na przysto-sowaniu się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym (lub nowym) środowisku. Jego charaktery-styczną cechą jest nieustanna interakcja zachodząca między jednostką (lub grupą) a środowiskiem, w wyniku której dochodzi do przekształcania wewnętrznej struktury tej jednostki (aspektów psychologicznych, osobowościowych) oraz sposobów działa- nia zgodnie z wymaganiami otoczenia.

Poziom adaptacji oznacza zdolność do nieustannego dopasowywania się do zachodzących w środowisku społe- cznym zmian. Im wyższy poziom adaptacji tym wyższa elastyczność owych zmian i na odwrót. Przy czym sama zmiana może dotyczyć wszystkiego; od cech zewnętrznych (np. struktury grupy), poprzez zmiany sposobów działania poszczególnych jednostek, aż po zmiany struktury wewnętrznej (co oznaczałoby reorientację w zakresie psychologicznej sfery jednostki, a także wyznawanych przez nią wartości). Dwa najbardziej wobec siebie odmienne przykłady adaptacji to z jednej strony sytuacja, kiedy przekształceniu ulega jedynie sposób działania jednostki lub grupy przy zachowaniu dotychczasowych prze- konań, z drugiej zaś gdy zmianie ulega też cała sfera wartościowania i myślenia. Sytuacja pierwsza jest klasyczną formą konformizmu, kiedy to osoba kształtuje swoje działania i formy bycia zgodnie z oczekiwaniami osób ją otaczających. Może to realizować się zarówno w wymiarze mikro (dostosowanie się do grupy rówie-śniczej), jak i makro (przyjęcie wzorców bycia typowych dla ogółu społeczeństwa przez osobę będącą emigrantem). Często takim sytuacjom towarzyszy zjawisko dysonansu poznawczego, czyli pewnej formy dyskomfortu odczuwanego z powodu istniejącego między sferą wewnętrzną i zewnętrzną rozdźwięku. a z drugiej przy jej całkowitym przekształceniu (to znaczy zinternalizowaniu panujących w danej kul- turze czy środowisku wartości). W przy- padku drugiej sytuacji osoba adaptująca się odczuwa swoje działania jako prze- dłużenie wewnętrznej struktury wartości; czuje z nimi realną psychologiczną więź, akceptując zarówno ich formę, jak i skutek.

Procesy adaptacyjne najczęściej odbywają się w sposób całkowicie spontaniczny, choć niejednokrotnie mają charakter celowych oddziaływań realizowanych przez specjalnie do tego powołane rządowe instytucje.

Adaptacja jest niezmier- nie ważnym elementem so- cjalizacji, czyli procesu, w którym człowiek organizm staje się człowiekiem istotą społeczną. W przypadku małego dziecka jest to tzw. socjalizacja pierwo- tna, zaś w przypadku star- szego bądź dorosłego  so- cjalizacja wtórna.

Przykładem adaptacji jest resocjalizacja, kiedy daną osobę próbuje się na nowo przywrócić społeczeństwu, wdrożyć ją w jego zasady i wartości. Innym rodzajem adaptacji jest asymilacja, kiedy jednostki w procesie zmiany miejsca zamie- szkania dostosowują się do nowego kodu kulturo- wego.

W obrębie asymilacji może my mówić o dwóch jej typach: zewnętrznej, która polega jedynie na dosto- sowaniu swojego zacho- wania do akceptowalnych społecznie norm (ma wtedy charakter konfor- mizmu) oraz zewnętrznej, która polega na uwew- nętrznieniu kodu kulturo- wego nowego środowiska i uznania go jako swojego (internalizacja).

Sprawdź także inne związane z tym hasłem pojęcia: a

Alienacja, Anomia, Asymilacja, Dyskryminacja, Emigracja, Grupa odniesienia, Imigracja, Integracja, Internalizacja, Konflikt ról, Konformizm, Kultura, Marginalizacja, Nonkonformizm, Perspektywa aksjologiczna, Postawa, Pozycja społeczna, Repatriacja, Resocjalizacja, Rola społeczna, Socjalizacja, Status społeczny, Stosunek społeczny, System normatywny, Tożsamość