Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Absolutorium

Jest to szczególnego rodzaju czynność prawna realizowana w głosowaniu przez Sejm RP, wyrażająca akceptację dla działań finansowych rządu za poprzedni rok budżetowy. Absolutorium udzielane jest po dokonaniu przez Najwyższą Izbę Kontroli sprawozdania finansowego na forum izby poselskiej. Wyrażane jest zwykłą większością głosów, przy czym od jego uchwalenia zależne jest dalsze sprawowanie funkcji przez Radę Ministrów.