Regulamin serwisu internetowego wosnastoprocent.pl

§ 1

Definicje

1. Serwis – serwis internetowy www.wosnastoprocent.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy.

2. Usługodawca – Grupa Lausitz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 2949/2011, NIP: 677-232-68-39, ulica Wiślisko 12/5, 31-538 Kraków, WWW: www.wosnastoprocent.pl.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zakłada konto w Serwisie w celu zawarcia umowy sprzedaży z Usługodawcą. Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Usługi – umożliwienie przez Usługodawcę Użytkownikowi założenia konta w Serwisie i korzystania z niego w celu zawierania umów sprzedaży płatnej części treści Serwisu.

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Rejestracja – w jej efekcie każdy Użytkownik zakłada swój Profil na Serwisie.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania z serwisu internetowego wosnastoprocent.pl. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu wosnastoprocent.pl.

2. Podstawowym celem Serwisu jest udostępnianie w Internecie materiałów edukacyjnych prezentujących treści dotyczące przedmiotu wiedza o społeczeństwie takich jak poradniki, materiały powtórzeniowe, słownik internetowy, wykłady oraz testy.

3. Dominująca część treści dostępnych na Serwisie jest bezpłatna. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po dokonaniu Rejestracji i wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z cennikiem umieszczonym w płatnych sekcjach Serwisu.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z płatnych treści Serwisu, do uważnego zapoznania się z poniższym Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

5. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

6. Wszystkie utworzone przez Użytkowników Profile podlegają ochronie prawnej. Ich administratorem (a zatem administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) jest Grupa Lausitz z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wiślisko 12 / 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do utworzonego przez siebie profilu, prawo do dowolnego poprawiania go, a także do żądania usunięcia z Bazy Profili.

7. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.

8. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili założenia konta.

§ 3

Korzystanie z Serwisu i Usług

1. Za pośrednictwem Serwisu każdy Użytkownik bez rejestrowania się może korzystać z treści, które w żaden sposób nie wymagają dodatkowych czynności. Odmienna sytuacja dotyczy treści, które wymagają posiadania konta na Facebooku oraz zastosowania wobec fanpage’u Serwisu funkcji „lubię to” oraz treści Usług, do których dostęp ma charakter płatny.

2. Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Usługodawcę i Użytkownika. Formalne zawarcie umowy następuje poprzez założenie konta przez Użytkownika.

3. Zakładając konto Kupujący zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i adres do korespondencji. Potwierdzeniem prawidłowości założenia konta w Serwisie jest wysłanie przez Serwis wiadomości e-mail potwierdzającej ten fakt.

4. Usługodawca będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

5. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom.

6. Poprzez zrealizowanie procedury Rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu.

7. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony. Każda ze stron może ją rozwiązać za wypowiedzeniem z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W wyniku rozwiązania umowy o świadczenie Usług Usługodawca usuwa konto Użytkownika. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail wskazany w Regulaminie (kontakt@wosnastoprocent.pl), wskazując jakiego konta wypowiedzenie dotyczy.

8. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, narusza przepisy prawa lub działa na szkodę Serwisu (loguje się w celu kopiowania zawartości Serwisu), Usługodawca może zablokować Konto lub usunąć je na trwałe. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto – w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika.

9. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 4

Korzystanie z płatnych treści Serwisu

10.Aby wykupić dostęp do Usług Serwisu należy w oknie wyboru Usług dokonać wskazania jaką Usługę zamierza się wykupić oraz na jaki okres. W efekcie akceptacji dalszych kroków Użytkownik otrzyma dwie możliwości: płatność SMS-em (dostęp na tydzień) albo płatność przelewem internetowym (dostęp na cały rok). W przypadku płatności SMS-em Użytkownik na podany numer telefonu otrzyma hasło, które następnie będzie musiał wpisać w wyświetlone na stronie okno. Wpisanie hasła i zatwierdzenie oznacza wykonanie zakupu dostępu. W przypadku płątności internetowej używkownik zostanie przeniesiony na swoje konto bankowe, z którego dokonuje płatności. Płatności SMS-em realizowane są jedynie na terenie Polski i przez polskich operatorów: Orange, Play, Plus  oraz T-Mobile  (z wirtualnych Operatorów: Polsat Cyfrowy i Sferia S.A.).

11. Dokonanie przelewu oznacza akceptację zasad, na jakich Użytkownik ma dostęp do Usług Serwisu.

12.Korzystanie z wykupionej Usługi jest możliwe w danym momencie tylko na jednym komputerze. Nie istnieje zatem możliwość logowania się na swoje konto w danym momencie na dwóch osobnych komputerach.

13.Aktualna cena za każdy z okresów dostępowych do Usług Serwisu, zawsze znajduje się w miejscu wyboru Usług.

14.Zakres i sposób świadczenia poszczególnych Usług Serwisu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Usługodawcę, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być związane z wymogiem spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zaprezentowanych w odrębnych regulaminach.

15. Po zrealizowanym zamówieniu, a zatem także po zrealizowanej płatności, w przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem Serwisu, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą celem poinformowania go o tym. Kontakt następuje poprzez adres e-mail: kontakt@wosnastoprocent.pl.

16.Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu na tyle, na ile wymaga tego wyjaśnienie sprawy i rozwiązanie powstałych problemów. Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

17.Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu (płątności SMS lub poprzez konto internetowe) będą niezwłocznie przekazywane przez Usługodawca właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

18. Usługodawca jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od niego zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od niego „kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie.

21. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez niego utratę danych Serwisu, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet oraz utratą na skutek działania osób trzecich.

22.Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i materiałów z Serwisu (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

23.W momencie wykupywania usługi Użytkownik potwierdza, iż jest mu ona znana. Dokonując zakupu składa tym samym oświadczenie woli, iż wykupuje daną usługę na okres, który jest oznaczony w płatności.

24. Nie istnieją możliwości wycofania się z dokonanego zakupu Usługi.

25. Jedyna możliwość zwrotu kosztów za usługę dotyczy sytuacji, w której Użytkownik wykaże niezgodność Usługi z umieszczonym na Serwisie opisem, skłaniającym go do zakupu Usługi. Niezgodność dotyczy jednak nie oczekiwań i wyobrażeń Użytkownika na temat Usługi, ale jej opisu.

26.Reklamacja taka możliwa jest jedynie do 14 dni od dnia nabycia Usługi i przy nie więcej niż jednym logowaniu do Usługi. Większa ilość logowań uznana będzie za użytkowanie Usługi zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika, a reklamacja za nieuprawnione roszczenie odzyskania poniesionych za Usługę kosztów.

27.Sprawy reklamacji należy zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@wosnastoprocent.pl opisując szczegółowo przyczyny czynności reklamacyjnej. W reklamacji należy także umieścić swoje dane (imię i nazwisko, adres, numer telefonu).

28. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia żądania reklamacyjnego Użytkownik zostanie poinformowany do 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

29.W razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zwraca Użytkownikowi kwotę równą kosztowi dostarczenia Produktu do Sprzedawcy.

§ 5

Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, a w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

1. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Usługodawca na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać jego dane osobowe w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz ewentualnych roszczeń wobec niego.

3. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe które użytkownik udostępnia, a których podanie jest niezbędne do zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

6. Usługodawca może na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.

7. Usługodawca może na Serwisie używać plików „cookies”, które dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów Usługodawcy. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na korzystanie z plików „cookies” w trakcie pobytu na Serwisie, powinien zrezygnować z jego użytkowania.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych